ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก โทร. 025934506 โทรสาร 025934505

ประเภทโบราณสถานโยราณวัตถุ

วัดต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณสถานและโบราณวัตถุเกือบทุกวัด


มีทั้งหมด ประมาณ 50 กว่าวัด