ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก โทร. 025934506 โทรสาร 025934505

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางชม้อย ฤทธิมังกรผู้เป็นปราชญ์ทางนาฎกรรม