ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก โทร. 025934506 โทรสาร 025934505